KVKK Genel Aydınlatma Metni

KVKK Genel Aydınlatma Metni

BY.PR.003 Prosedürün özet bilgisidir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL AYDINLATMA METNİ

Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş. (Hastane) KVKK’nın 3'üncü maddesine göre “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup Hasta ve Hasta Yakınlarının (Refakatçi, Veli, Vasi vb.) potansiyel hasta ve konuklarımızın, ve onların yakınlarının, internet sitesi ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve hizmet sağlayıcılarımız ile onların çalışan/yetkilileri ve diğer üçüncü kişiler için kişisel verilerinin mevzuatımızla uyumlu bir şekilde işlenmesi ve korunması konusunda azami özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni, Hastane’nin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, hastane içi “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi için düzenlenmiştir.

 1. Kişisel Veriler

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni halin, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresi, Telefon numarası, Elektronik posta adresi
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap numarası veya IBAN numarası
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamla yazışmalar ve dava dosyasındaki bilgiler
 • Biyometrik Bilgileriniz: SGK mevzuatı gereği alınan avuç içi tarama kayıtlarınız
 • Hasta İşlem Bilgileri: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Görüntü ve Ses Kayıtlarınız: Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Haberleşme Kayıtlarınız: Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Hastane tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetleri satın alabilmeniz, söz konusu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz,
 • Kimlik tespiti ve doğrulanması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından hasta hakları, hasta deneyimi faaliyetleri çerçevesinde hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Hastalara özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında hastaların haberdar edilebilmesi, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu ve sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe ve fatura süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Talep/şikayet süreçlerinin takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon, etkinlik vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık kuruluşundaki gelişmeler, yeni uygulanan tedavi yöntemleri, hizmet alanları ve sunulacak hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması,
 • Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 

Yukarıda bahsi geçen durumların dışında kişisel verileriniz, rızanız alınmak koşuluyla; sağlık kuruluşundaki gelişmeler, yeni uygulanan tedavi yöntemleri, hizmet alanları ve sunulacak hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda bilgilendirme amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Hastanemiz tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel veri aktarma koşulları kapsamında ve mevzuatta belirtilen yeterli ve etkili önlemler alınmak şartıyla; Hastane ortakları-iş ortakları, hastanın yakını/kanuni temsilcisi, hastanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, özel sağlık sigorta şirketleri, laboratuvarlar, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı kapsamında veya yetkili kamu kurum veya kuruluşları ile ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak randevu alırken internet veya çağrı merkezi kanallarından aktarılan kayıtlar, fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar veya anketler, Şirket’e ibraz edilen fatura, irsaliye, muhtelif belgeler, sözleşmeler, hastanede gerçekleştirilen tıbbi testler, muayeneler ve ölçümler ya da doktorlar veya diğer Hastane personelleri ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dahilinde alınan belgeler, avuç içi okuyucuları, güvenlik kameraları ile toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen hukuka uygunluk sebepleri kapsamında sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla zorunlu meşru menfaatler veya bu hallerden birine girmediği durumlarda açık rızanız kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahiptir.

Yukarıdaki maddelerde geçen haklarınızı, https://grandmedicalhospital.com.tr/ internet sitesinden edinebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle kullanabilirsiniz:

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra;

 • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla posta adresimize gönderebilir,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Posta adresimiz:

Güzelyurt Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No: 4/ Yunusemre-Manisa

KEP adresimiz:

yenimanisa@hs01.kep.tr

E-posta adresimiz:

bilgi@grandmedicalhospital.com.tr