Kalite Yönetim Ekipleri

Kalite Yönetim Ekipleri

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

Op.Dr. MÜMTAZ KAHYA

Başhekim/Mesul Müdür

MEHMET BAŞARAN

Hastane Müdürü

AYŞE TATAR

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

AYŞE TATAR

Kalite Yönetim Direktörü

UZM. DR. MUSTAFA GÜLENÇ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı/ BAŞKAN

Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi

HİLMİ ÇETİN

Eczacı

ENGİN KAYGISIZ

Eczacı yardımcısı

NURAY BAŞARAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

GÖZDE AKÇAM

5.kat Sorumlu Hemşiresi

RAHİME TARHAN

Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

ZİNNURE AZMAK

Kalite Yönetim Birim Sekreteri/ SEKRETERYA

EKİBİN GÖREV TANIMI ASGARİ;
1.Hastanedeki ilaç süreçlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
2.İlaçların nasıl muhafaza edileceğini yönelik düzenleme hazırlamak
3.İlaç istemleri ile ilgili kuralları belirlemek
4.İlaçların hazırlanmasına yönelik düzenleme oluşturmak
5.İlaçların transferine yönelik düzenleme oluşturmak ve denetlemek
6.İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapmak
7.Farmakovijilansla (Adverste Etki Bildirimi) ilgili düzenleme yapmak
8.Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenleme yapmak
9.Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik düzenleme yapmak
10.Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlara yönelik düzenleme yapmak 
11.Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapmak ve denetlemek
12.İlaç hataları sınıflandırma sisteminin kullanımı sağlamak ve denetlemek
13.Akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanması
14.İlaçların bertarafına ilişkin süreci tanımlamak, süreçle ilgili düzenleme yapmak

EKİP;
1- Ekip faaliyet alanı kapsamında yapılan uygulamaları sahada kontrol etmek ekip başkanına rapor etmek, ilaç yönetimi kapsamında tespit edilen aksaklıkların giderilmesine yönelik proje üretmek toplantılara düzenli aralıklarla katılmak. Ekip toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Kendisiyle eş değer unvanda ilgili çalışana veya aynı birimde görevli diğer kişiye veya bir alt unvanda çalışan kişiye devreder.
2.Düzenli aralıklarla yılda 2 defa toplanmak, faaliyetleri görüşmek üst yönetimle paylaşmak.
3.Gerektiğinde düzeltici iyileştirici faaliyet (DİF) başlatır.
4.Ekip, görev alanı ile ilgili gerekli eğitimleri düzenlemek ve eğitim verilmesini sağlamak.

NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

OP. DR. MÜMTAZ KAHYA

BAŞHEKİM/

AYŞE TATAR

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

AYŞE TATAR

Kalite Yönetim Direktörü

UZM. DR. HAYATİ AYAKTA

Endokrinoloji Uzmanı

UZM. DR. MEHMET BAYER

Anestezi ve reanimasyon Uzmanı

HİLMİ ÇETİN

Eczacı

FİGEN GÜLCAN

Diyetisyen/BAŞKAN

RAHİME TARHAN

Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

ZİNNURE AZMAK

Kalite Yönetim Sekreteri/SEKRETERYA

EKİBİN GÖREV TANIMI ASGARİ;
1.Enteral ve Total Parenteral Nutrisyon ihtiyacı servise yatan hastanın malnutrisyon değerlendirilmesinden sonra “Nutrisyon Destek Ekibi” tarafından belirlenir.
2.Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon riski tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak, nütrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmek,
3.Konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarının Nütrisyon destek tedavisi değerlendirmelerini ekip işbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapmak,
4.Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin korunması bakımı ve eksiklerinin tamamlanmasında klinik sorumlu hemşiresi ile işbirliği yapmak,
5.Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteral ve parenteral beslenme için) doğru uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlamak,
6.Enteral beslenme uygulanan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol eder/edilmesini sağlar ve gözlemlerini değerlendirmek.
7.Taburculuk sonrası nütrisyonel desteğe devam edilmesi gereken hastalara ve hasta yakınlarına eğitim verilmesini sağlamak.
8.Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçler NDE tarafından izlenmeli ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.  Nütrisyon ile ilgili değerlendirmeler 6 ayda bir toplanılarak yapılır.
9.Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak

EKİP;
1.Düzenli aralıklarla yılda 2 defa toplanmalıdır.
2.Gerektiğinde düzeltici iyileştirici faaliyet (DİF) başlatır.
3.Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

BİNA TURU EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

DR. ALİ KOÇ

Başhekim Yardımcısı/BAŞKAN

MEHMET BAŞARAN

Hastane Müdürü/

AYŞE TATAR

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

AYŞE TATAR

Kalite Yönetim Direktörü

ZİNNURE AZMAK

Kalite Yönetim Birim Sekreteri/SEKRETERYA

NURAY BAŞARAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

SÜLEYMAN ULUSOY

ISG Uzmanı

ŞABAN EKER

Sivil Savunma Sorumlusu

HASAN ERDİL

Teknisyen

AHMET ERDOĞMUŞ

Güvenlik Görevlisi

EKİBİN GÖREV TANIMI ASGARİ;
1.Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Tesis Güvenliği Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ancak ekip aksaklıkların düzeltilmesi ve takibi için daha sık aralıklarla toplanabilir.  Gerektiğinde hastane yönetimi ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
2. Bina turu esnasında tespit edilen aksaklıklar bina turu kayıt formu doldurularak kayıt altına alınır. Tesis güvenliği komitesinde görüşülerek, tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici/iyileştirici faaliyet başlatılarak sorumlu kişilere atanır ve takipleri o alanın sorumluları tarafından yapılır.
3. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.
4. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.
EKİP;
1.Düzenli aralıklarla yılda 4 defa toplanmalıdır.
2.Gerektiğinde düzeltici iyileştirici faaliyet (DİF) başlatır.
3.Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

OP.DR. MÜMTAZ KAHYA

Başhekim/Mesul Müdür

DR. ALİ KOÇ

Başhekim Yardımcısı

MEHMET BAŞARAN

Hastane Müdürü

AYŞE TATAR

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

AYŞE TATAR

Kalite Yönetim Direktörü

ZİNNURE AZMAK

Kalite Yönetim Birim Sekreteri /  SEKRETERYA

SÜLEYMAN ULUSOY

ISG Uzmanı

ŞABAN EKER

Sivil Savunma Sorumlusu

YAKUP TAŞKENT

Bilgi İşlem Sorumlusu / BAŞKAN

SAMET DARI

Bilgi İşlem Personeli

EKİBİN GÖREV TANIMI ASGARİ;                                                                                                                                          

1. Erişim ve yetki kontrolü
2. Fiziksel ve çevresel güvenlik yönetimi
3. İletişim güvenliği
4. Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi
5. Kişisel verilerin korunması

 EKİP ;    
1. Düzenli aralıklarla yılda 2 defa ve gerektiğinde toplanmalıdır.
2. Gerektiğinde Düzeltici iyileştirici faaliyet (DİF) başlatır.
3.Ekip, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.
4.Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.
 

BEYİN ÖLÜMÜ KURULU

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

OP. DR. ÖMER EMRE YAĞLI

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı

UZM. DR. MEHMET BAYER

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

UZM. DR. ERTUĞRUL ÇETİN

Nöroloji Uzmanı

Beyin ölümü yönetimine yönelik süreçler asgari aşağıdaki konuları içerecek şekilde tanımlanmalıdır:
1-Potansiyel vericilerin belirlenmesi için yoğun bakım üniteleri ve acil servis ile koordinasyon 
2-Belirlenen potansiyel vericilerin izlenmesi
3-Beyin ölümü tespit kriterleri
4-Beyin ölümü tespit kurulunun ivedilikle toplanmasının sağlanması
5-Tespit edilen beyin ölümlerinin bölge koordinasyon merkezine bildirilmesi

BEYİN ÖLÜMÜ KURULU
Kurul tarafından beyin ölümü tanı algoritması oluşturulmalı, asgari aşağıdaki kriterlere yönelik muayene gerçekleştirmelidir:
Beyin ölümü tanısında gerekli ön koşulların tanımlanması
1-Spontan solunum varlığı
2- Görsel, işitsel ve ağrılı uyaranlara yanıt
3- Beyin sapı refleksleri
4- Anne testi ve kanıta dayalı tıp kurallara uygun olarak yapılmış ek testler

HASTA GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

HASTA GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

DR. ALİ KOÇ

Başhekim Yardımcısı

AYŞE TATAR

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü / Kalite Yönetim Direktörü

NALAN AVCI

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

DR. ALİ KOÇ

Başhekim Yardımcısı

AYŞE TATAR

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü /  Kalite Yönetim Direktörü

Nuray BAŞARAN

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu